11
سپتامبر

زنان رابطه جنسی را دوست دارند

زنان رابطه جنسی  را دوست دارند، ولی تمایل جنسی شان به سادگی مردان آفتابی نمی شود. زن براي حس کردن میل جنسی زمان، امنیت و مهربانی می خواهد. بله، او اینها را می خواهد تا نشان دهد معدنی از احساس است. مردان این را نمی دانند؛ زیرا در طول زندگی مشترك بسیاري از پیامهایی که از همسرشان دریافت می کنند به نظرشان خلاف آن معنا می دهد. مردان براي زنده نگه داشتن شور و حرارت و شیفتگی جنسیشان در طی سالهاي طولانی، نیاز به پیامهاي روشنی حاکی از علاقمندي همسرشان به رابطه جنسی  دارند. به طور کلی، مردان در سن هفده یا هجده سالگی در اوج علاقه ي جنسی هستند .زنان این بهار را در36 تا 38 سالگی تجربه می کنند. فرصت لازم براي برانگیخته شدن مردان و زنان نیز به همین الگو شبیه است. مرد با کمی نوازش تحریک می شود، حال آن که زن به زمان قابل توجه اي نیاز دارد. خوب، وقتی مرد احساسش کاملاً پخته می شود، زن هنوز در آغاز راه است. پس، به طور عادي مرد فکر می کند زن رابطه جنسی  را دوست ندارد؛ زیرا در هنگام برانگیختگی خود، زن را هنوز آرام و بی احساس می بیند.

این عدم شناخت می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی در زندگی زناشویی شود و در نهایت گاهی منجر به طلاق گردد.