28
سپتامبر

بیماری رفلاکس

در ابتدای معده دریچه ای است متشکل از یک حلقه عضلانی بنام اسفنکتر تحتانی مری (LES).بطور طبیعی این دریچه پس از عبور غذا بسته می شود.در صورتیکه LES در...

Read More