15
ژانویه

زکس موژاکس

کپسول خوراکی گیاهی جهت افزایش میل جنسی بانوان
30 عدد کپسول
مورد مصرف:
افزایش میل جنسی
کمک به افزایش عملکرد جنسی
ترکیبات دارویی:
E ویتامین ،A دارچین، ماکا ، فلفل، عصاره هسته انگور ، آرژنین ، ویتامین
استاندارد شده:
155 میلی گرم آرژنین در هر کپسول / بر اساس وجود 6
نحوه و مقدار مصرف :
روزانه 2 کپسول در دو نوبت منقسم و ترجیحا پس از غذا و با مقدار کافی آب میل شود.
عوارض جانبی :
در صورت استفاده از مقدار توصیه شده هیچگونه عوارض جانبی مشاهده نشده است.
موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :
از استفاده بیش از اندازه توصیه شده فرآورده خوداري گردد زیرا باعث برهم خوردن تعادل نیتروژن شده و باعث ایجاد
ناراحتی هاي کلیوي و اختلالات کبدي می گردد .
افراد که مشکلات بیماران صرعی، کلیوي، سنگ صفرا و کبدي دارند زیر نظر پزشک استفاده نمایند .
لطفا بیش از دوز درمانی استفاده نگردد ، در صورت فراموشی یک دوز درمانی میزان مصرف دوز بعدي را دوبرابر نکنید .
در صورت داشتن حساسیت نسبت به دارو از مصرف دارو خوداري نمایید.
در واکنش هاي شدید آلرژیک دستگاه گوارش نسبت به گیاهان و یا مواد بکار رفته در فرآورده که البته نادر می باشد،
منع مصرف دارد.
در حساسیت نسبت به ال-آرژینین، آسم هیپوتانسیون، سیروز کبدي و آنفارکتوس میوکارد مصرف نگردد.
از مصرف داروهاي تاریخ مصرف گذشته خوداري نمایید.
در زمان بارداري مصرف نگردد.