شرکت های پخش استان ها

شرکتهای دارای کمیسیون ماده ۲۰ از دانشگاه های علوم پزشکی استان به عنوان توزیع کننده استانی اقدام به امر توزیع محصولات در استان خود به داروخانه ها و مراکز جزء فروش معتبر می نمایند.

لیست شرکت های پخش استانی:

EnglishIran