شرکت های پخش سراسری

شرکت های توزیعی که در چندین استان کشور و یا تمامی استان ها دارای پایگاه توزیعی و انبارش و لجستیک، ارسال و توزیع هستند

لیست شرکت های توزیعی سراسری:

1. طب نوین               

 

 

2.شرکت اوسینا                           

 

 

3.شرکت آرتا پخش آداک

EnglishIran