08
فوریه

عملیات ساختمانی کارخانه شماره ٢

شروع عمليات ساختماني كارخانه شماره ٢ بصورت طبقاتي توليد مايعات و اسپري دارويي، نوش دارو در شهرک صنعتي اشتهارد