اپیاسینیتی

ترکیبات:
عصاره خشک دانه سویا 200 میلی گرم
عصاره خشک میوه آواکادو 100 میلی گرم
مکانیسم اثر:
این فرآورده داراي اثر مغذي بر بافت همبند است که موجبات این امر با تحریک
سنتز پروتئوگلایکان ها و کلاژن و درنتیجه بازسازي غضروف و برگرداندن ساختمان آن به حالت طبیعی فراهم می آورد.
موارد مصرف :
درمان و بهبود بیماري هاي دژنراتیو مفاصل و استئوآرتریت.