روغن زیتون خراطین

این فرآورده بر اساس مستندات و کتب پزشکی معتبر طب سنتی بوده
و با بکارگیري استانداردهاي بروز کیفی در شرایط استاندارد بهینه این
محصول تولید ، ساخت و بسته بندي گردیده است .
طبق مستندات در طب سنتی خاصیت پودر خشک حاصل از کرم خاکی در
روغن زیتون فرابکر بعنوان مسمن عضو بسیار مؤثر بوده و خواص آن به اثبات رسیده
و سالهاي سال این فرآورده براي افراد با جنسیتهاي متفاوت به عنوان فرآورده اي
ایمن در طب سنتی ایرانی و چینی و ایورودیک مطرح و بعنوان حجم دهنده عضلات تجویز می شده است .