04
اکتبر

ناتوانی جنسی و کاربرد داروها در اختلالات جنسی

دربرگیرنده طیف وسیعی از مشکلات سایکوفیزیولوژیکی هستند که می توانند موجب تغییر در چرخه پاسخ جنسی شوند. این اختلالات می توانند تاثیر به سزایی در کیفیت زندگی فرد داشته...

ادامه مطلب